Regulamin Karty Stałego Klienta

§1. Program - Karta Stałego klienta
     i Organizator

 • Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia przez F.H. Marek Łodziński programu lojalnościowego – Karta Stałego Klienta
 • Organizatorem programu lojalnościowego jest:
 • F.H. Marek Łodziński
 • Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul.Kalwaryjska25,
  30-504 Kraków

 §2. Odbiorcy Karty Stałego Klienta

 • Do udziału w Programie dopuszczone są osoby pełnoletnie, posiadająca pełną
  lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

§3. Warunki udziału w programie

 • Rejestracja z wykorzystaniem papierowego formularza zgłoszeniowego, dokonywana
  w Salonach F.H. Marek Łodziński:
 • dokonanie co najmniej jednego zakupu o wartości minimum 200zł,
 • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu,
 • wypełnienie w Salonie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go personelowi Salonu,
 • odebranie z Salonu Karty.
 • Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób czytelny, kompletny, zgodny
  z prawdą i zgodnie z instrukcjami podanymi w jego treści.
 • Organizator zastrzega, że Formularz Zgłoszeniowy wypełniony w sposób niekompletny
  lub niepodpisany nie będzie rejestrowany.

§4. Karta

 • Uczestnik programu otrzymuje indywidualną, posiadającą unikatowy numer, Kartę Stałego Klienta F.H. Marek Łodziński.
 • Przywileje z tytułu uczestnictwa w Programie w przypadku rejestracji zgodnej
  z postanowieniami §3 obejmują:
 • rabat na zakup wybranych produktów oferowanych przez F.H. Marek Łodziński,
  w wysokości 10% z wyłączeniem zegarków oraz obrączek ślubnych.

§5. Dane osobowe

 • W związku z realizacją Programu Karty Stałego Klienta F.H. Marek Łodziński przetwarza dane osobowe uczestników, zgodnie z polityką prywatności F.H. Marek Łodziński. Polityka prywatności F.H. Marek Łodziński, w tym informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych:                      

         1. F.H. Marek Łodziński przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania     umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed       zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO); 

 1. przetwarzanie wynika również z ciążących na F.H. Marek Łodziński obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
 1. przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów F.H. Marek Łodziński (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 1. F.H. Marek Łodziński, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

 

§6. Postanowienia końcowe

 • Program obowiązuje na czas nieokreślony.
 • Organizator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników mailowo (na adres e-mail podany w związku
  z udziałem w Programie), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej
  14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 • Zmieniony Regulamin wiąże Uczestnika, który przed wejściem zmiany w życie
  nie zrezygnuje z udziału w Programie lub – jeżeli zostanie udostępniona taka
  możliwość – zaakceptuje zmieniony Regulamin przed wejściem zmiany w życie.
 • Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w Salonie F.H. Marek Łodziński lub wysłanie oświadczenia drogę e-mail na adres: stawowa61@lodzinscy.com. Zakończenie uczestnictwa w Programie nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do F.H. Marek Łodziński stosownego oświadczenia, chyba, że Uczestnik zażąda natychmiastowego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.
 • Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Programu. Powyższe nie dotyczy tych danych, które Organizator – pomimo zakończenia uczestnictwa w Programie – zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo nadal przetwarzać.
 • Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego
  w Rzeczypospolitej Polskiej.